รายชื่อหนังสือใหม่ เดือน  เมษายน  2553

 ตำราภาษาไทย
CALL NO
LB1590.3  พ976ก  2549
AUTHOR
ไพฑูรย์ สินลารัตน์
TITLE 
การศึกษาเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ / ไพฑูรย์ สินลารัตน์
EDITION
พิมพ์ครั้งที่ 1
IMPRINT
[กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาอุดมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549
DESCRIPT
91 หน้า; 2549
 
CALL NO
WB50.JT3  ส866ก  2552
AUTHOR
สุรีพร ธนศิลป์
TITLE 
การดูแลสุขภาพตนเองแบบผสมผสาน / สุรีพร ธนศิลป์
EDITION
พิมพ์ครั้งที่ 1
IMPRINT
กรุงเทพฯ : คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552
DESCRIPT
69 หน้า : ภาพประกอบสี ; 21 ซม.
 
CALL NO
QU145  พ247ก  2549
AUTHOR
พรพรรณ รพี
TITLE 
กินต้านโรค / พรพรรณ รพี
EDITION
พิมพ์ครั้งที่ 5
IMPRINT
กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2549
DESCRIPT
142 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม.
 
CALL NO
WE348  ณ371ป  2552
AUTHOR
ณัฐสุรางค์ บุญจันทร์
TITLE 
ปวดข้อ - ข้อเสื่อมและการประยุกต์กระบวนการพยาบาล / ณัฐสุรางค์ บุญจันทร์
EDITION
พิมพ์ครั้งที่ 1
IMPRINT
กรุงเทพฯ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2552
DESCRIPT
xi, 150 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
 
CALL NO
WC515  ก453  2552
AUTHOR
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์.  สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
TITLE 
การเตรียมความพร้อมด้านห้องปฏิบัติการเพื่อการตรวจวิเคราะห์เชื้อไข้หวัดใหญ่ : กรณีเกิดการระบาดใหญ่ / จัดพิมพ์โดย สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
EDITION
 
-
IMPRINT
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2552
DESCRIPT
[7], 73 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
 
CALL NO
HV520.D7  ป414  2551
AUTHOR
สุนทรี ศรีโกไสย
TITLE 
ประสิทธิผลของการบำบัดเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจต่อการลดปัญหาการดื่มสุราของผู้ป่วยโรคติดสุรา ที่ได้รับการติดตามทุก 2 และทุก 4 สัปดาห์ = Effectiveness of motivational enhancement therapy among alcohol dependent patients receiving follow-up sessions every 2 versus every 4 weeks on reduction of alcohol drinking problems / สุนทรี ศรีโกไสย ... [และคนอื่นๆ]
EDITION
 
-
IMPRINT
 
-
DESCRIPT
[เชียงใหม่] : 29 ซม.
 
CALL NO
H62  บ795ก  2552
AUTHOR
เบญจา ยอดดำเนิน-แอ็ตติกจ์
TITLE 
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ : การจัดการข้อมูล การตีความ และการหาความหมาย / เบญจา ยอดดำเนิน-แอ็ตติกจ์ และกาญจนา ตั้งชลทิพย์
EDITION
พิมพ์ครั้งที่ 1
IMPRINT
นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล,  2552
DESCRIPT
163 หน้า ; 25 ซม.
 
CALL NO
วพ  ร246ก  2552
AUTHOR
ระพีเพ็ญ พัฒนาพลกรสกุล
TITLE 
การป้องกันและการจัดการภาวะแขนบวมในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับการผ่าตัดเต้านมร่วมกับการ ตัดเลาะต่อมน้ำเหลืองบริเวณรักแร้ออก : การวิเคราะห์ปัญหา = Prevention and management of lymphedema in breast cancer patients undergoing breast surgery and axillary lymph node dissection :problem analysis / ระพีเพ็ญ พัฒนาพลกรสกุล
EDITION
 
-
IMPRINT
2552
DESCRIPT
ก-ฌ, 126 แผ่น ; 30 ซม.
 
CALL NO
วพ  ป285ก  2552
AUTHOR
ประเทือง ละออสุวรรณ
TITLE 
การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลในการป้องกันโรคซึมเศร้าในวัยรุ่น = Development of cklinical nursing practice guideline for prevention of depressive disorders in adolescents / ประเทือง ละออสุวรรณ
EDITION
 
-
IMPRINT
2552
DESCRIPT
ก-ซ, 155 แผ่น ; 30 ซม.
 
CALL NO
ก-ซ, 155 แผ่น ; 30 ซม.
AUTHOR
พิชญพันธุ์ จันทระ
TITLE 
การพัฒนาแผนการดูแลทางคลินิกในการดูแลผู้ป่วยศัลยกรรมที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ = The development of clinical pathways for critical surgical patients with mechanical ventilation / พิชญพันธุ์ จันทระ
EDITION
 
-
IMPRINT
2552
DESCRIPT
ก-ฌ, 123 แผ่น ; 30 ซม.
 
หน้า     1     2     3