ห้องจดหมายเหตุทางการพยาบาล
โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

จดหมายเหตุทางการพยาบาล เป็นหมวดหนึ่งในฐานข้อมูลดิจิทอลคณะพยาบาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีวัตถุประสงค์เพื่อบันทึกข้อมูลที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และวิชาชีพการพยาบาลไทย เท่าที่สืบค้นได้ตั้งแต่ได้รับพระราชทานก่อตั้งโดยสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ เมื่อพุทธศักราช ๒๔๓๙ จนถึงปัจจุบัน ข้อมูลที่เก็บบันทึกในฐานข้อมูลจดหมายเหตุทางการพยาบาลประกอบด้วย วีดิทัศน์ ภาพถ่าย หนังสือ และเอกสาร ในรูปดิจิทอลที่สามารถสืบค้นด้วยคำสำคัญ เพื่ออำนวยความสะดวกในการสืบค้นแก่ผู้สนใจประวัติศาสตร์ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และวิชาชีพการพยาบาลไทย สำหรับต้นฉบับของข้อมูลทั้งหมดจัดเก็บอยู่ในห้องจดหมายเหตุทางการพยาบาล พิพิธภัณฑ์การพยาบาลไทย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บางกอกน้อย