Activities

 

 

ปันน้ำใจให้น้อง: กิจกรรมประดิษฐ์สมุดทำมือเพื่อมอบให้แก่เด็กที่ขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนในชนบท

 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดกิจกรรม “ปันน้ำใจให้น้อง: ประดิษฐ์สมุดทำมือเพื่อมอบให้แก่เด็กที่ขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนในชนบท”  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด ระหว่างเดือน สิงหาคม – กันยายน ๒๕๖๑ ภายหลังจัดกิจกรรม วันพุธที่ ๒๑พฤศจิกายน ๒๕๖๑ หัวหน้างห้องสมุด หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา และผู้แทนนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2  ได้เดินทางไปมอบสมุดทำมือ จำนวน 360 เล่ม
ให้กับโครงการจิตอาสาสมุดเพื่อน้องเปเปอร์เรนเจอร์ ณ บ้านจิตอาสา มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ก่อนที่จะนำไปบริจาคให้กับเด็ก ๆ ที่ขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ