* รวมบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ และงานวิจัยจากวารสารทางการพยาบาล ระหว่างปี พ.ศ. 2532-2548 *
 
ฐานข้อมูลงานวิจัยทางการพยาบาลในประเทศไทยระหว่าง
พ.ศ. 2531-2542
ทุนอุดหนุนจาก องค์การอนามัยโลก (ประเทศไทย)

ที่ปรึกษา:
รศ.ดร.กอบกุล พันธ์เจริญวรกุล
รศ.สุปาณี เสนาดิสัย

คณะผู้จัดทำ:
รศ.ดร.ฟองคำ ติลกสกุลชัย
รศ.ดร.ยาใจ สิทธิมงคล
รศ.ดร.รุจา ภู่ไพบูลย์
รศ.ดร.ยุพาพิน ศิรโพธิ์งาม
น.ส.สุรางค์ ศิโรโรตม์สกุล
ที่มาของข้อมูล
วิทยานิพนธ์บัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้องทุกมหาวิทยาลัย
วารสารทางการพยาบาลและสาขาที่เกี่ยวข้อง
วารสารของโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ
รายงานการประชุมวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาล
©ลิขสิทธิ์ 2545
ฐานข้อมูลงานวิจัยทางการพยาบาลในประเทศไทยระหว่าง
พ.ศ.2542-2548
ทุนอุดหนุนจาก ซี.เอ็ม.บี. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่ปรึกษา:

รศ.ดร.กอบกุล พันธ์เจริญวรกุล
คณะผู้จัดทำ:
รศ.ดร.ฟองคำ ติลกสกุลชัย
รศ.ดร.ยาใจ สิทธิมงคล
น.ส.สุรางค์ ศิโรโรตม์สกุล
น.ส.ยุพิน ยังสวัสดิ์
ที่มาของข้อมูล
วิทยานิพนธ์บัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้องทุกมหาวิทยาลัย
วารสารทางการพยาบาลและสาขาที่เกี่ยวข้อง
วารสารของโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ
รายงานการประชุมวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาล


©ลิขสิทธิ์ 2548

ค้นแบบง่าย
Search

ค้นแบบละเอียด
โปรดใส่คำค้นเพียง  หนึ่งคำ ปิดท้ายด้วยเครื่องหมาย $ เช่น เบาหวาน$
SEARCH
ตัวอย่าง:
เบาหวาน$      ... เพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับทุกคำที่ขึ้นต้นด้วย "เบาหวาน..."
หรือ: เบาหวาน$ and ในวัยทารก$   ... เพื่อค้นข้อมูลเกี่ยวกับ "เบาหวาน" และ "ในวัยทารก"


ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์


Copyright © 2008 Faculty of Nursing, Mahidol University. All rights reserved.
Webmaster: nswww@mahidol.ac.th