ห้องสมุดในสังกัด

ห้องสมุดในสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประกอบด้วย ศูนย์ข้อมูลและคลังความรู้ทางการพยาบาล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯ 60 พรรษา
ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ บางกอกน้อย และห้องสมุดหอพักคณะพยาบาลศาสตร์ บางขุนนนท์

ศูนย์ข้อมูลและคลังความรู้ทางการพยาบาล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯ 60 พรรษา
ตั้งอยู่ที่ อาคารมหิดลอดุลยเดช–พระศรีนครินทร ชั้น 3 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เปิดให้บริการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 07.30 – 17.30 น.
บริการทรัพยากรสารสนเทศสาขาการพยาบาลและสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง วารสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ฐานข้อมูลออนไลน์ และสิ่งพิมพ์พิเศษ เช่น
พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ASEAN Collection และ Global Health Collection รหัส Location ของสิ่งพิมพ์ที่มีให้บริการที่นี่ คือ NSS

ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ บางกอกน้อย
ตั้งอยู่ที่ ชั้น 10 คณะพยาบาลศาสตร์ บางกอกน้อยเปิดให้บริการระหว่าง วันจันทร์ - วันศุกร์ ระหว่างเวลา 08.00-17.00 น. และวันเสาร์ เวลา 13.00-19.00 น. บริการสิ่งพิมพ์ทางการพยาบาลและสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง ประเภทต่าง ๆ ให้บริการมากกว่า 8,000 เล่ม ได้แก่ หนังสือตำรา วิทยานิพนธ์ วิจัย หนังสืออ้างอิง และวารสารภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ รหัส Location ของสิ่งพิมพ์ที่มีให้บริการที่นี่ คือ LINS

ห้องสมุดหอพักคณะพยาบาลศาสตร์ บางขุนนนท์
ตั้งอยู่ที่ ชั้น 1 หอพักคณะพยาบาลศาสตร์ บางขุนนนท์ เปิดให้บริการระหว่าง วันจันทร์ - วันศุกร์ ระหว่างเวลา 18.00-22.00 น. และวันเสาร์ เวลา 10.00-18.00 น. บริการ
สิ่งพิมพ์ทางการพยาบาลและสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง ประเภทต่าง ๆ ให้บริการมากกว่า 1,500 เล่ม ได้แก่ หนังสือตำรา วิทยานิพนธ์ หนังสืออ้างอิง วารสารภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ นวนิยายและหนังสือเกี่ยวกับศาสนา รหัส Location ของสิ่งพิมพ์ที่มีให้บริการที่นี่ คือ NSD