ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

คลังสารสนเทศสถาบันของมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol IR)
สามารถสืบค้นและดาวน์โหลดผลงาน ตามลิงค์ URL :
http://repository.li.mahidol.ac.th

ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เชิญชวนใช้หนังสือ E-books ผู้ที่สนใจสามารถ Download ได้ที่  https://ebookcentral.proquest.com/lib/nurse-ebooks/home.action?ebraryDocId=null
“ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้น 10 บางกอกน้อย เปิดให้บริการวันเสาร์ เวลา 13.00 – 19.00 น. ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป”
ขอเชิญเข้าใช้บริการสารบัญวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Current Contents) ได้ที่: http://www.lib.ns.mahidol.ac.th/econtent.html

ขอเชิญเข้าใช้ฐานข้อมูล Nursing Reference Center Plus ได้ที่ http://www.li.mahidol.ac.th/e-databases/?_sft_post_tag=n หรือ https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&group=main&profile=nup

ภาพกิจกรรม

 

 

ปฐมนิเทศและแนะนำการใช้ฐานข้อมูลห้องสมุด
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้โปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม Endnote X9”
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "วิธีการใช้โปรแกรม Turnitin และ ทบทวนวิธีการสืบค้นข้อมูลฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ต่างๆ"

Tour ASEAN with Library ในวันที่ 21 มีนาคม 2562

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การสืบค้นข้อมูล EBSCO Discovery Service (EDS) และแนะนำฐานข้อมูล CINAHL Complete” ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ชั้นปี ที่ 1

ปันน้ำใจให้น้อง: กิจกรรมประดิษฐ์สมุดทำมือเพื่อมอบให้แก่เด็กที่ขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนในชนบท
ศูนย์ข้อมูลและคลังความรู้ทางการพยาบาลฯ จัดโครงการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด
การจัดอบรมและฝึกปฏิบัติ วิธีการใช้โปรแกรม Turnitin และการสืบค้นข้อมูลฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์