ประวัติ

ในโอกาสที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ได้กำหนดจัดกิจกรรมใน โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ กิจกรรมสำคัญ
คือ โครงการจัดตั้ง “ศูนย์ข้อมูลและคลังความรู้ทางการพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ-รัตน ๖๐ พรรษา” ณ บริเวรชั้น ๓ อาคารมหิดลอดุลเดช-พระศรีนครินทร
เริ่มดำเนินการในสมัยที่ รองศาสตราจารย์ ดร.ฟองคำ ติลกสกุลชัย ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และมาเสร็จสมบูรณ์ในสมัยที่
รองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ สิทธิมงคล ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ฯ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ฟองคำ ติลกสกุลชัย เป็นประธานคณะกรรมการ
โครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลและคลังความรู้ทางการพยาบาลฯ

ศูนย์ข้อมูลและคลังความรู้ทางการพยาบาล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯ ๖๐ พรรษา จัดสร้างขึ้นในรูปแบบที่ทันสมัยสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าหลากหลายรูปแบบ รวบรวมข้อมูลที่สำคัญและมีคุณค่า ได้แก่ หนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ข้อมูลและคลังความรู้ทางการพยาบาล และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ทั้งในรูปแบบสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งเทคโนโลยีที่หลากหลาย มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ได้แก่ ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ คอมพิวเตอร์สำหรับสืบค้นข้อมูลสารสนเทศระบบออนไลน์ อินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wifi) ตู้รับคืนหนังสืออัตโนมัติ ห้องมัลติมีเดีย อุปกรณ์ Sound Dome รวมทั้งห้องศึกษาค้นคว้าแบบกลุ่มและแบบเดี่ยว พื้นที่สำหรับพักผ่อนตามอัธยาศัย (Relax Area) หนังสือบันเทิงแบบมีสาระและนวนิยายตลอดจน Special Collection ได้แก่ หนังสือที่แต่งโดยคณาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ASEAN Corner และ Global Health Corner

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิด “ศูนย์ข้อมูลและคลังความรู้ทางการพยาบาล
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯ ๖๐ พรรษา” ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายา ในวันจันทร์ที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๙.๐๐ น.