บุคลากร
นางสาวสุรางค์ ศิโรโรตม์สกุล
ตำแหน่ง หัวหน้างานห้องสมุด
Mail: surang.sir@mahidol.ac.th
นาวสาวยุพิน ยังสวัสดิ์
ตำแหน่ง บรรณารักษ์
Mail: yupin.yun@mahidol.ac.th
นางสาวศิริเพ็ญ เดโชสว่าง
ตำแหน่ง บรรณารักษ์
Mail: siripen.dec@mahidol.ac.th
นางสาวนิภาพร เดชะ
ตำแหน่ง นักเอกสารสนเทศ
Mail: nipaporn.dac@mahidol.ac.th
นางสาวตะวัน ละม้ายแข
ตำแหน่ง นักเอกสารสนเทศ
Mail: tawan.lam@mahidol.edu
 
ว่าที่ร้อยตรีหญิง ธารริน คงฤทธิ์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Mail: thanrin.kon@mahidol.ac.th