ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

แนะนำการค้นข้อมูลจาก Websites ต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกปฏิบัติการพยาบาลบนหอผู้ป่วย สามารถสืบค้นข้อมูล ตาม URL นี้ https://sites.google.com/mahidol.edu/nsonward/home (login ผ่าน account Gmail หรือ .edu)

คลังสารสนเทศสถาบันของมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol IR)
สามารถสืบค้นและดาวน์โหลดผลงาน ตามลิงค์ URL :
http://repository.li.mahidol.ac.th

ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เชิญชวนใช้หนังสือ E-books ผู้ที่สนใจสามารถ Download ได้ที่  https://ebookcentral.proquest.com/lib/nurse-ebooks/home.action?ebraryDocId=null
“ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้น 10 บางกอกน้อย เปิดให้บริการวันเสาร์ เวลา 13.00 – 19.00 น. ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป”
ขอเชิญเข้าใช้บริการสารบัญวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Current Contents) ได้ที่: http://www.lib.ns.mahidol.ac.th/econtent.html

ขอเชิญเข้าใช้ฐานข้อมูล Nursing Reference Center Plus ได้ที่ http://www.li.mahidol.ac.th/e-databases/?_sft_post_tag=n หรือ https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&group=main&profile=nup

ภาพกิจกรรม

 

 

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "เทคนิคและวิธีการสืบค้นข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อตอบคำถามทางคลินิกที่สนใจ"
อบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม EndNote X9" และนำชมศูนย์ข้อมูลและคลังความรู้ทางการพยาบาลฯ ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ
อบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม EndNote X9" ให้แก่นักศึกษาหลักสุตรปริญญาโท ปี 1 ภาคพิเศษ
แนะนำ Website เตรียมขึ้น WARD ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3
ปฐมนิเทศและอบรมการใช้ฐานข้อมูลห้องสมุด ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต และ หลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต ประจำปี 2562
ปฐมนิเทศและแนะนำการใช้ฐานข้อมูลห้องสมุด
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้โปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม Endnote X9”
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "วิธีการใช้โปรแกรม Turnitin และ ทบทวนวิธีการสืบค้นข้อมูลฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ต่างๆ"
กิจกรรมที่ผ่านมา