ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เชิญชวนใช้หนังสือ E-books ผู้ที่สนใจสามารถ Download ได้ที่  https://ebookcentral.proquest.com/lib/nurse-ebooks/home.action?ebraryDocId=null
“ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้น 10 บางกอกน้อย เปิดให้บริการวันเสาร์ เวลา 13.00 – 19.00 น. ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป”
ขอเชิญเข้าใช้บริการสารบัญวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Current Contents) ได้ที่: http://www.lib.ns.mahidol.ac.th/econtent.html

ขอเชิญเข้าใช้ฐานข้อมูล Nursing Reference Center Plus ได้ที่ http://www.li.mahidol.ac.th/e-databases/?_sft_post_tag=n หรือ https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&group=main&profile=nup

ภาพกิจกรรม

 

 

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "วิธีการใช้โปรแกรม Turnitin และ ทบทวนวิธีการสืบค้นข้อมูลฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ต่างๆ"

Tour ASEAN with Library ในวันที่ 21 มีนาคม 2562

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การสืบค้นข้อมูล EBSCO Discovery Service (EDS) และแนะนำฐานข้อมูล CINAHL Complete” ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ชั้นปี ที่ 1

ปันน้ำใจให้น้อง: กิจกรรมประดิษฐ์สมุดทำมือเพื่อมอบให้แก่เด็กที่ขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนในชนบท
ศูนย์ข้อมูลและคลังความรู้ทางการพยาบาลฯ จัดโครงการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด
การจัดอบรมและฝึกปฏิบัติ วิธีการใช้โปรแกรม Turnitin และการสืบค้นข้อมูลฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์